جامعه پژوهی فرهنگی
1. نقش علایق برسازنده‌ی شناخت در کتب جامعه‌شناسی دوره دوم متوسطه

هادی زندسلیمی؛ همایون مرادخانی؛ سیاوش قلی پور

دوره 10، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 1-24

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2020.4941

چکیده
    هدف این پژوهش بررسی نقش علایق برسازنده شناخت در کتب جامعه شناسی دوره دوم متوسطه  است. برای تحقق این هدف با استفاده از روش کیفی و با رویکردی انتقادی به بررسی محتوای کتاب‌های درسی پرداختیم. در این پژوهش نقد به دو صورت انجام می گیرد. 1- نقد درون متنی 2- نقد برون متنی. نقد برون متنی، براساس الگوهایی است که چارچوب نظری- در این جا نظریه ...  بیشتر

2. برساخت گفتمانی هویت در کتاب‌های فارسی دورة ابتدایی

علی اشرف صادقی؛ همایون مرادخانی

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1393، ، صفحه 59-88

چکیده
  هدف پژوهش حاضر مطالعة نحوة برساخت گفتمانی هویت در کتاب‌های فارسی دورة ابتدایی است. در این مطالعه با اتکا به نظریة لاکلائو و موفه متون مورد نظر را بررسی و تحلیل می‌کنیم. نتایج حاکی از آن است که اگر دال اعظم در این متون دین است، اما منابع و عناصر هویتی دیگری نیز در این متون به چشم می‌خورد که هر یک به شیوه‌ای خاص درون گفتمان دینی مفصل‌بندی ...  بیشتر