جامعه پژوهی فرهنگی
قابلیت شکل گیری و ثبت حافظه جمعی در روند پاکسازی نقاشی های دیواری

زهرا عباسی؛ کورس سامانیان؛ سید سعید زاهد زاهدانی

دوره 9، شماره 4 ، اسفند 1397، ، صفحه 97-120

چکیده
  حافظه جمعی شامل چهار مرحله شکل گیری، ثبت، تداعی و انتقال است. نقش نقاشی­های دیواری­ به عنوان دلالت هویتی بسیاری از بناهای تاریخی، در دو مرحله اول از اهمیت بیشتری برخوردار است. تحقیق حاضر با هدف بررسی دو مرحله قابلیت شکل گیری و ثبت حافظه جمعی در بنای تاریخی ارگ کریم خان در شیراز انجام شد. سؤال اصلی پژوهش این است که تاثیرات متقابل ...  بیشتر