نویسنده = حسن پیری
فراتحلیل مطالعات دینداری و هویت ملی در ایران

دوره 10، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 1-21

10.30465/scs.2019.4077

اسداله بابایی فرد؛ حسن پیری؛ محمد سلیمان نژاد؛ محمد منتی


بازنمایی مردانگی در شبکۀ محلی سیمای ایلام

دوره 7، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 51-77

حسن پیری؛ علی یعقوبی؛ صدیقه پیری