جامعه پژوهی فرهنگی
فراتحلیل مطالعات دینداری و هویت ملی در ایران

اسداله بابایی فرد؛ حسن پیری؛ محمد سلیمان نژاد؛ محمد منتی

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 1-21

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2019.4077

چکیده
  گستردگی و پراکندگی مطالعات با موضوع دین­داری و هویت ملی، ضرورت استفاده از روش فراتحلیل را مضاعف می­نماید. از این رو هدف این مقاله تحلیل و ترکیب نتایج پژوهش­های انجام شده در رابطه با دینداری و هویت ملی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مقالات علمی و پژوهشی انجام شده در ایران در زمینه بررسی رابطه بین دینداری و هویت ملی از سال 1385 ...  بیشتر

بازنمایی مردانگی در شبکۀ محلی سیمای ایلام

حسن پیری؛ علی یعقوبی؛ صدیقه پیری

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 51-77

چکیده
  مردانگی امری برساختی و تاریخیاست که درفرهنگ­های گوناگون، به شیوه­های متفاوتی تجربه می­شود. پژوهش حاضر به بررسی پرمخاطب­ترین سریال­های شبکۀ محلی مرکز ایلام در سال­های اخیر پرداخته است.آنچه موجب عطف توجه به این موضوع شده، اهمیت آن در بافت به‌شدت در حال تغییر استان ایلام است. سؤال اصلی پژوهش این است که در شبکه محلی استان ایلام ...  بیشتر