جامعه پژوهی فرهنگی
1. بررسی تأثیر میزان سرمایة فرهنگی در میزان احساس شادی زنان جوان (15 - 24 ساله) در شهر اصفهان

مصطفی اقلیما؛ اعظم ابراهیم نجف‌آبادی

دوره 2، شماره 1 ، بهار 1390، ، صفحه 1-24

چکیده
  شادی علت بسیاری از تفکرات و رفتارهای تکامل‌زاست و شاد‌بودن هنری است که از عوارض موجود عصر صنعتی می‌کاهد، اما از دیدگاه علمی و آکادمیک کمتر بدان توجه شده است. این‌که شادی چیست، چه مفهومی دارد، کدام شخص را شاد بنامیم و چه شخصی را غمگین و افسرده (ناشاد)، آیا شادی متغیری است تک‌بعدی یا چند‌بعدی، همگی، نیازمند مطالعة دقیق و ...  بیشتر