جامعه پژوهی فرهنگی
بررسی علل ناسازگاری و طلاق در خانواده‌های شهرستان ایذه

کیامرث شهولی؛ سلطانمراد رضایی‌فر

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1390، ، صفحه 113-138

چکیده
  در این پژوهش بررسی علل ناسازگاری و طلاق در خانواده‌های شهرستان ایذه در سال 1388 موضوع و هدف اصلی تحقیق قرار گرفت تا همبستگی و رابطة بین متغیرهای مستقل با ناسازگاری و طلاق زوج‌ها در قالب فرضیات بررسی شود. یافته‌های تحقیق نشان داد از کل نمونۀ مورد بررسی 43‌ درصد 20 - 30 سال داشتند و 3/83 درصد ساکن شهرستان ایذه بودند. زوج‌های جوان، ...  بیشتر