جامعه پژوهی فرهنگی
1. کار و زمان در منشورِ شعر و کارِ کارستانِ پروین (1285 – 1320)

مرتضی فرهادی

دوره 2، شماره 1 ، بهار 1390، ، صفحه 139-168

چکیده
  مقالة حاضر با اشاره‌ای به شعر، به‌مثابۀ ابزاری برای کشف واقعیات روانی زندگی آدمیان، آغاز می‌شود و با پیشینة پژوهش به زندگی‌نامه و اظهارات نویسندگان و شعرای ایران دربارة پروین و گام‌های مقدماتی مربوط به طرح مسئلة کار در سروده‌های پروین اعتصامی می‌پردازد. آن‌گاه مقاله با عناوینی نظیر وفور واژگانی کار و ترکیبات آن ...  بیشتر