جامعه پژوهی فرهنگی
1. هم‌خانگی؛ پیدایش شکل‌های جدید خانواده در تهران

تقی آزاد ارمکی؛ محمدحسین شریفی‌ساعی؛ مریم ایثاری؛ سحر طالبی

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1391، ، صفحه 43-77

چکیده
  در چند دهة اخیر، الگوی روابط جنسی در جهان تغییرات فراوانی داشته و اکنون نیز جامعة ایران با تحولات چشم‌گیری در حوزة ارزش‌‌ها و باورهای جوانان روبه‌روست. تحقیقات نشان می‌‌دهند که رابطة جنسی پیش از ازدواج در ایران در حال افزایش است. یکی از گونه‌‌های جدید روابط پیش از ازدواج بین دختر و پسر، روابط مبتنی‌بر «هم‌خانگی» ...  بیشتر