جامعه پژوهی فرهنگی
مرام و مسلک لوطیان در دورة قاجار

محمدرضا جوادی یگانه؛ محمدرضا جعفرآقایی؛ رضا مختاری اصفهانی

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1390، ، صفحه 77-99

چکیده
  مقالة حاضر به بررسی اخلاق اجتماعی و آداب و رسوم لوطیان در دورة قاجار می‏پردازد. لوطی‌گری بخشی از زنجیره‌ای است که، در نظر، با فتوت آغاز می‌شود و در اصناف بازار و عیاری نمود می‏یابد. هر‌چند این نمود خارجی نیز در دوره‏هایی تحول و توسعه می‌یابد اما، در سراشیبی زوال، تبدیل به لوطیان می‏شود و در سدة حاضر با ارجاع به متون ...  بیشتر