جامعه پژوهی فرهنگی
1. بومی‌سازی رشتة تحصیلی مشاوره و راهنمایی بر پایة ارزش‌های مذهبی، بن‌مایه‌های ادبی، و رویکرد‌های علمی

مهرنوش هدایتی

دوره 2، شماره 2 ، زمستان 1390، ، صفحه 135-158

چکیده
  انسان، در عرصه‌های گوناگون زندگی، با موقعیت‌های تنش‌زا و چالش‌برانگیزی مواجه می‌شود که بسیاری از آن‌ها نه‌تنها فرد بلکه خانواده و عملکرد تحصیلی، شغلی، و روابط اجتماعی او را نیز در معرض آسیب قرار می‌دهد. در چنین شرایطی، مشاورة کارشناسانه می‌تواند به او کمک کند تا، با شناخت بهتر مسئله و راه حل‌های گوناگون، ...  بیشتر