جامعه پژوهی فرهنگی
تأثیر سرمایۀ اجتماعی در فرهنگ سازمانی در مراکز آموزش عالی دولتی و غیر دولتی ایران (مورد استان گلستان)

حسینعلی سرگزی؛ غلام‌رضا خوش‌فر؛ موسی کریمف

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1390، ، صفحه 51-78

چکیده
  امروزه «فرهنگ سازمانی»، تحت تأثیر سرمایة اجتماعی، در کنار سایر عوامل، می‌تواند نقش بسیار مهمی در زنده نگه‌داشتن سازمان‌ها ایفا کند. سرمایة اجتماعی با ایجاد و گسترش شبکه‌های روابط جمعی و گروهی و تقویت همبستگی میان افراد سازمان می‌تواند در گسترش و تثبیت فرهنگ سازمانی مطلوب نقش بسیار مؤثری ایفا نماید. در غیاب سرمایة ...  بیشتر