جامعه پژوهی فرهنگی
1. ضرورت بازشناسی نظام آموزش عالی و نقش آن در توسعة علمی و اجتماعی کشور: پژوهشی دربارة دورة کارشناسی رشتة مدیریت دولتی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور

فتاح شریف‌زاده

دوره 2، شماره 1 ، بهار 1390، ، صفحه 79-112

چکیده
  رشد و توسعۀ جامعه مرهون بررسی، برنامه‌ریزی مسائل، و مشکلات موجود و ارائۀ راهکارهای موجود به‌منظور پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه است. بدیهی است سازمان‌ها و مؤسسات اجتماعی در زمینه‌های گوناگونی به فعالیت مشغول‌اند؛ مانند آموزش و پژوهش، آموزش عالی، بهداشت و درمان، محیط زیست. با توجه به تنوع، تعدد، و کلان‌بودن مسائل جامعه، ...  بیشتر