جامعه پژوهی فرهنگی
عوامل جذابیت شبکة «من و تو»‌ از منظر دانشجویان

محمد آقاسی؛ مهرشاد شبابی؛ حنانه‌سادات صفوی

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1390، ، صفحه 35-54

چکیده
  امروزه، تلویزیون از قدرت‌مندترین رسانه‌های دنیا در عرصة قدرت نفوذ و تأثیرگذاری است؛ چرا‌که کم‌تر خانه‌ای است که با تلویزیون بیگانه باشد. رشد شبکه‌‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان، در سال‌های گذشته، تأثیرات گوناگونی در فرهنگ جامعة ایرانی گذاشته است. شبکة تلویزیونی «من و تو» از جدیدترین شبکه‌هایی است ...  بیشتر