جامعه پژوهی فرهنگی
1. درآمدی بر شناساییِ نگرش‌های بارز فرهنگی در گزیده‌ای از مثل‌ها و تعبیرهای کنایی مکتوب فارسی

ناهید مؤیدحکمت

دوره 2، شماره 2 ، زمستان 1390، ، صفحه 121-134

چکیده
  مطالعة نگرش‌های فرهنگی موجب دل‌مشغولی آن‌دسته از محققانی است که بعد فرهنگی را در مطالعات اجتماعی مهم قلمداد می‌کنند. در‌این‌راستا، نوشتار حاضر قصد پاسخ‌گویی به این پرسش را دارد که بعدِ نگرشیِ غالب در گزیده‌ای از مثل‌ها و تعبیر‌های کناییِِِِِِِِِ مکتوب ِِِِِِِفارسی چیست؟ به‌بیان دیگر، کدام‌یک از ابعاد ...  بیشتر