جامعه پژوهی فرهنگی
1. بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با مصرف آب (مطالعه موردی: زنان شهر اصفهان)

مسعود حاجی زاده میمندی؛ مریم بهارلوئی

دوره 11، شماره 2 ، تابستان 1399، ، صفحه 57-88

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2020.5537

چکیده
  امروزه در ایران مشکلات زیست-محیطی یکی از ابر چالش‌ها است و کمبود آب به یک بحران تبدیل شده است. این مطالعه با هدف بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با مصرف آب در بین زنان شهر اصفهان انجام شده است. مطالعه به لحاظ زمانی مقطعی و به لحاظ روشی از نوع پیمایشی می‌باشد. تکنیک جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه‌ی محقق ساخته می‌باشد و اعتبار آن از طریق محتوایی ...  بیشتر