جامعه پژوهی فرهنگی
1. اینترنت، هویت، و زندگی روزمرۀ دانش‌جویان دانشگاه‌های پیام نور و آزاد اسلامی رامسر

اسداله بابایی‌فرد؛ خدیجه شرقی

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1393، ، صفحه 1-36

چکیده
  امروزه، به علت گسترش حضور اینترنت در نظام آموزش عالی و دانشگاه‌ها، بخش مهمی از زندگی روزمرۀ دانش‌جویان با اینترنت پیوند یافته است. این پژوهش بر پایۀ این پیش‌فرض استوار بوده است که دانش‌جویان در فرایند زندگی تحصیلی‌شان به شکل ‌بخشیدن و تقویت ابعاد هویتی خود می‌پردازند. روش انجام این پژوهش روش «مردم‌نگاری» بوده است. در این ...  بیشتر