جامعه پژوهی فرهنگی
نقش ویژگی های شخصیتی ، سبکهای دلبستگی و صمیمیت در پیش بینی طلاق

سید محمد حسینی بهشتیان؛ مژگان عطار

دوره 11، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 87-111

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2020.5941

چکیده
  زمینه و هدف : با توجه به اهمیتی که ویژگی های شخصیتی ، سبک های دلبستگی و صمیمیت می تواند در پیش بینی طلاق داشته باشد؛ هدف از انجام این پژوهش نقش  سبک های دلبستگی، صمیمیت و ویژگی های شخصیتی زوجین  در پیش بینی میزان طلاق  کلیه زوج های متقاضی طلاق  شهر تهران در سال های 1393 و 1394 بوده است.روش بررسی : جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه زوج ...  بیشتر

بررسی مقایسه ای ملاک های ازدواج (اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، ظاهری و دموگرافیک)زوج های در شرف ازدواج دوم با ملاک های آنها در ازدواج اول

محمد بهشتیان

دوره 7، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 1-17

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی مقایسه ای ملاک های ازدواج زوج های در شرف ازدواج دوم با ملاک های ازدواج اول آنها می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل همه زوج هایی است که در شهر تهران در سال 1394 قصد ازدواج دوم داشته اند و روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری در دسترس می باشد و نمونه شامل 50 زوج در شرف ازدواج درسال 1394 می باشد که به مراکز مشاوره محقق مراجعه ...  بیشتر

مقایسۀ بین متغیرهای جمعیت‌شناختی، فرهنگی و مذهبی زوج‌های عادی و متقاضی طلاق در شهر تهران در سال 1393

محمد بهشتیان

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1393، ، صفحه 37-53

چکیده
  هدف محقق از پژوهش حاضر مقایسۀ متغیرهای جمعیت‌شناختی، فرهنگی، و مذهبی زوج‌های عادی و متقاضی طلاق در شهر تهران است و جامعۀ آماری این پژوهش را زوج‌های متقاضی طلاق مراجعه‌کننده به دادگاه خانواده در شهر تهران و زوج‌های عادی تشکیل می‌دهند. نمونۀ اولیه شامل 156 زوج متقاضی طلاق و 164 زوج عادی بود و پس از ریزش 132 زوج متقاضی طلاق و 132 زوج عادی ...  بیشتر