جامعه پژوهی فرهنگی
بررسی تأثیر مؤلفه‌های برنامۀ درسی پنهان بر بعد اجتماعی هویت اسلامی ـ ایرانی ‌دانش‌آموزان دختر دورۀ متوسطۀ شهر تهران

مهدی سبحانی‌نژاد؛ زهرا امیری

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1393، ، صفحه 83-109

چکیده
  هدف محققان از این پژوهش بررسی چگونگی تأثیر وجوهی از مؤلفه‌های برنامۀ درسی پنهان بر بعد اجتماعی هویت اسلامی ـ ایرانی دانش‌آموزان، برحسب ابعاد سه‌گانۀ نگرش اسلامی ـ ایرانی، بوده است و برای نیل به این مقصود تلفیقی از روش‌های تحلیل اسنادی، قوم‌نگاری، و تحلیل محتوای کیفی به کار گرفته شده است؛ پنج مدرسه و سی دانش‌آموز به صورت هدف‌مند ...  بیشتر