جامعه پژوهی فرهنگی
1. جای‌گاه علم در فرهنگ اسلامی: بررسی دو نظریه

سیدابوتراب سیاهپوش

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1393، ، صفحه 111-132

چکیده
  در بین مورخان علم دو نظریة عمده دربارة جای‌گاه علم در فرهنگ اسلامی وجود دارد: برخی بر این باورند که علم در اسلام مسئله‌ای حاشیه‌ای است و اساساً در دستگاه تعلیم و تربیت اسلامی، پدیدة علم از جای‌گاه جدی و بااهمیتی برخوردار نبوده و در حاشیه قرار داشته است. طرف‌داران این نظریه آن را «نظریة حاشیه‌ای» می‌نامند. بنا بر این نظریه، ...  بیشتر