جامعه پژوهی فرهنگی
1. خوشه‌بندی سبک زندگی مبتنی بر مصرف رسانه‌ای(مورد مطالعه: کلان‌شهر اصفهان)

سعید شریفی؛ محمد مهدی مظاهری؛ اکبر اعتباریان؛ بدری شاه طالبی

دوره 5، شماره 3 ، پاییز 1393، ، صفحه 31-53

چکیده
  با رشد فزایندة کاربرد رسانه، چگونگی استفاده از رسانه‌های نوین شاخصی برای قشربندی افراد در کلان‌شهرها شده است. پژوهش حاضر در کلان‌شهر اصفهان به روش پیمایشی برای پاسخ به این سؤال بود که کدام کاربرد رسانه‌ای عامل این قشربندی است؟ جامعة آماری این پژوهش را شهروندان کلان‌شهر اصفهان به تعداد 1908968 نفر تشکیل دادند. از این میان تعداد 959 نفر ...  بیشتر