جامعه پژوهی فرهنگی
مدرسه‌ آینده در ایران: روش نظریه زمینه‌ای

ناهید شریفی؛ بدری شاه طالبی؛ اکبر اعتباریان

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1399، ، صفحه 87-115

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2020.5538

چکیده
  مدارس آینده از دغدغه‌های مهم نظام آموزشی است که نشان از وضعیت ناپایدار مدارس کنونی دارد. علیرغم انتقادات به نظام فعلی، به‌ویژه فرهنگ مدرسه، تصویری از مدرسه ‌آینده پیش رو قرار نگرفته است. این پژوهش با همین هدف به روش نظریه زمینه‌ای به دنبال تدوین مدل مدرسه ‌آینده است. روش پژوهش کیفی-استقرایی است و از روش نظریه زمینه‌ای استراوس-کوربین ...  بیشتر

خوشه‌بندی سبک زندگی مبتنی بر مصرف رسانه‌ای(مورد مطالعه: کلان‌شهر اصفهان)

سعید شریفی؛ محمد مهدی مظاهری؛ اکبر اعتباریان؛ بدری شاه طالبی

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1393، ، صفحه 31-53

چکیده
  با رشد فزایندة کاربرد رسانه، چگونگی استفاده از رسانه‌های نوین شاخصی برای قشربندی افراد در کلان‌شهرها شده است. پژوهش حاضر در کلان‌شهر اصفهان به روش پیمایشی برای پاسخ به این سؤال بود که کدام کاربرد رسانه‌ای عامل این قشربندی است؟ جامعة آماری این پژوهش را شهروندان کلان‌شهر اصفهان به تعداد 1908968 نفر تشکیل دادند. از این میان تعداد 959 نفر ...  بیشتر