جامعه پژوهی فرهنگی
1. هنر و خیابان: چرا منشأ و نوع شناسی نقاشی دیواری غیررسمی در ایران

ناهید مؤید حکمت؛ آیدین باقری؛ پرویز اجلالی

دوره 12، شماره 1 ، بهار 1400، ، صفحه 131-150

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2021.32709.2280

چکیده
  پژوهش حاضر به چرایی پیدایش وگونه شناسی گرافیتی یا دیوارنگاری غیر رسمی در فضای شهرهای ایران می‌پردازد. در این پژوهش گرافیتی به تمامی تصاویر یا حروف به کاربرده شده در اماکن عمومی بر روی سطوحی نظیر دیوارها یا پل‌ها و … که برای عموم قابل رویت (گاهی نیز غیر قابل رویت) است گفته می‌شود. البته باید به این نکته توجه داشت که این نگارندگان ...  بیشتر

2. ارزش‌های فرهنگی غالب در سبک‌های زندگی (مطالعة موردی: شهر تهران)

ناهید موید حکمت؛ بیوک محمدی؛ مریم‌السادات هاشمی فشارکی

دوره 5، شماره 3 ، پاییز 1393، ، صفحه 109-131

چکیده
  شناساییِ ارزش‌های فرهنگی غالب در سبک‌های زندگی از آن منظر مهم است که ارزش‌ها فضایِ ذهنی فرد، سلیقه‌ها، و ترجیحاتِ او را شکل می‌دهند و در نحوۀ انتخاب‌های عملی او، آن‌چه «سبک زندگی» نامیده می‌شود، تأثیر می‌گذارند. بر این مبنا، هدفِ اصلی این مقاله شناسایی ارزش‌های غالب فرهنگی در سبک‌های زندگی در سطح تهران است. مسئلة محوری ...  بیشتر