جامعه پژوهی فرهنگی
1. ارزش‌های فرهنگی غالب در سبک‌های زندگی (مطالعة موردی: شهر تهران)

ناهید موید حکمت؛ بیوک محمدی؛ مریم‌السادات هاشمی فشارکی

دوره 5، شماره 3 ، پاییز 1393، ، صفحه 109-131

چکیده
  شناساییِ ارزش‌های فرهنگی غالب در سبک‌های زندگی از آن منظر مهم است که ارزش‌ها فضایِ ذهنی فرد، سلیقه‌ها، و ترجیحاتِ او را شکل می‌دهند و در نحوۀ انتخاب‌های عملی او، آن‌چه «سبک زندگی» نامیده می‌شود، تأثیر می‌گذارند. بر این مبنا، هدفِ اصلی این مقاله شناسایی ارزش‌های غالب فرهنگی در سبک‌های زندگی در سطح تهران است. مسئلة محوری ...  بیشتر