جامعه پژوهی فرهنگی
1. تأمین رفاه و انتخاب نیاز (بر اساس دو متغیر میزان تحصیلات و شغل)

ثریا مکنون

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1393، ، صفحه 107-128

چکیده
  «رفاه اجتماعی» یکی از متغیرهای مورد استناد برای شناسایی نیاز اقشار مختلف در حوزة برنامه‌ریزی‌های کلان دولت‌هاست و راه‌های دست‌یابی به آن در مورد هر قشر به مختصات و شرایط جغرافیایی، فرهنگی، و تاریخی منطقه بستگی دارد. هدف این مقاله ارائة گزارش بخشی از پژوهش نیازسنجی اجتماعی ـ فرهنگی کلان‌شهر تهران (مصوب شورای پژوهشی پژوهشگاه ...  بیشتر