جامعه پژوهی فرهنگی
1. سنجش سرمایه فرهنگی طبقات براساس پایگاه اقتصادی- اجتماعی (مطالعه ی در میان شهروندان اصفهانی)

سحر فائقی؛ بهمن باینگانی

دوره 7، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 117-137

چکیده
  موضوع مطالعه­ی حاضر سنجش سرمایه فرهنگی طبقات بر اساس پایگاه اقتصادی – اجتماعی در میان شهروندان اصفهانی است. رویکرد نظری این پژوهش بر ترکیبی از نظریه­ی پیر بوردیو  و ماکس وبر استوار شده است. بلحاظ روش شناسی، در مطالعه حاضر روش تحقیق پیمایشی بکار رفته و جهت جمع آوری اطلاعات نیز از تکنیک پرسشنامه بهره گرفته شده است. نمونه­ی ...  بیشتر