جامعه پژوهی فرهنگی
بازنمایی مردانگی در آگهی های تبلیغاتی مجلات خانوادگی

فرزانه بازیار؛ حمید عبداللهیان؛ تقی آزاد ارمکی؛ مهرداد نوابخش

دوره 10، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 75-93

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2019.4938

چکیده
  هدف از این پژوهش مطالعه سبک زندگی مردان در آگهی های تبلیغاتی مجلات خانوادگی می باشد.  از اینرو با استفاده از نظریه گیدنز در حوزه سبک زندگی و روش نشانه شناسی بارت در پی پاسخ به این پرسش است که: آگهی های تبلیغاتی مجلات خانوادگی معاصر  سبک زندگی مبتنی بر کلیشه های جنسیتی مردانه را روایت می کنند؟  در این راستا هویت فردی، هویت اجتماعی، ...  بیشتر

بررسی جامعه شناختی تأثیر سبک زندگی بر پرخاشگری و وندالیسم شهری نوجوانان و جوانان استان لرستان

حسینی محمدرضا؛ مهرداد نوابخش؛ زهرا رحیمی

دوره 10، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 1-27

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2019.4197

چکیده
  پدیده وندالیسم یکی از عوامل نوظهور تأثیرگذار بر رشد مسائل اجتماعی و آسیب­های شهری است که به مفهوم داشتن نوعی روحیه­ی بیمارگونه به کار رفته و مبین تمایل به تخریب آگاهانه اموال و متعلقات عمومی است. در پژوهش حاضر با رویکردی جامعه­شناختی رابطه سبک زندگی با  پرخاشگری و وندالیسم مورد مطالعه قرار گرفته است که به روش پیمایشی و با پرسشنامه ...  بیشتر