جامعه پژوهی فرهنگی
حکومت و سیاست در آیینۀ ضرب المثل های فارسی

بهادر باقری؛ سادینا امینی

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 25-43

چکیده
  تاریخ ایران سراسر تاریخ خودکامگی شاهان و حاکمانی است که برای مردم (رعیت) تنها وظیفه قائل بوده­اند و نه حق. مردمی که اجازۀ هیچگونه اعتراض و اظهار نظری نداشته­اند اما نقد و نظر آگاهانه و دردمندانۀ آنان نسبت به ارباب قدرت و حکومت در قالب ضرب­المثل­ها بخوبی ثبت و ضبط شده است. امثالی که هم وظیفۀ طبقۀ حاکم و مردم نسبت به یکدیگر و هم ...  بیشتر