جامعه پژوهی فرهنگی
1. تحلیلی دربارۀ تنوع قومی و هویت ایرانی از نظرگاه تاریخی

مهرداد نورائی

دوره 6، شماره 1 ، بهار 1394، ، صفحه 73-83

چکیده
  در کشور کهن سال ایران، به رغم پاره­ای تغییر و تحولات در طول تاریخ، همواره گروه­های متفاوتی زندگی کرده­اند که در چارچوب جغرافیایی آن، خود را ایرانی نامیده­اند. بکار بردن لفظ آریایی برای این مردم از سوی داریوش هخامنشی، قبایل امپراتوری را از دیگر قبایل متمایز ساخت، اما، توفیق حکومت هخامنشی در ایجاد واحد سیاسی یگانه متمرکز در ...  بیشتر