جامعه پژوهی فرهنگی
تبیین جامعه‌شناختی تأثیر قوم گرایی بر توسعه ی مدنی(موردمطالعه : استان بوشهر)

عابدین عابدی زاده؛ سیدیعقوب موسوی؛ حسن محدثی گیلوائی؛ مجید کفاشی

دوره 11، شماره 4 ، بهمن 1399، ، صفحه 133-164

https://doi.org/10.30465/scs.2021.28215.2133

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی تأثیر قوم­گرایی بر توسعه­ی مدنی شهروندان استان بوشهر انجام است. قوم­گرایی در مقاله به معنای تعلق قومی و قوم­دوستی مورد مطالعه قرار گرفت، جامعه آماری تحقیق، شهروندان استان بوشهر در نظر گرفته شد. حجم نمونه تحقیق با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر و با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای و تصادفی پرسشنامه ...  بیشتر