جامعه پژوهی فرهنگی
1. مفهوم سازی و عملیاتی کردن کنش ارتباطی هابرماس در فیسبوک

حمید عبداللهیان؛ مهین شیخ انصاری

دوره 7، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 87-116

چکیده
  با استفاده از روشهای مشاهده مشارکتی و مشاهده مستقیم به مطالعه اظهار نظرهای کاربران در صفحه خصوصی محققان مقاله و 22 صفحه عمومی با موضوعهای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، سرگرمی و ورزشی در فیسبوک پرداختیم.  بر اساس نظریه هابرماس و داده های تحقیق مفاهیم گفتگوی بی قید و بند، عقلانیت ارتباطی و انواع کنش گفتارها در فیسبوک مفهوم سازی و عملیاتی ...  بیشتر