جامعه پژوهی فرهنگی
1. برآورد تاثیر علّی در علوم اجتماعی با استفاده از روش همتا سازی

سید فرخ مصطفوی

دوره 6، شماره 3 ، پاییز 1394، ، صفحه 105-123

چکیده
  در چند دهه گذشته تحلیل علی برمبنای رهیافت خلاف واقعیت در علوم اجتماعی گسترش قابل ملاحظه ای یافته است. این دانش امکان برآورد تاثیر علّی و نیز ارزیابی سیاستها و پروژه های اجتماعی را فراهم میسازد. مقاله به ارایه یکی از روشهای برآورد تاثیر علّی، روش همتا سازی، میپردازد. ابتدا چارچوب نظری تحلیل علی برمبنای رهیافت خلاف واقعیت ارایه میشود. ...  بیشتر