جامعه پژوهی فرهنگی
1. بررسی عوامل مؤثر در نگرش زنان عضو باشگاههای ورزشی منطقة پنج تهران به «مدیریت بدن»

فاطمه براتلو؛ مرجان خودی

دوره 7، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 23-50

چکیده
  در این پژوهش به بررسی عوامل فرهنگی و اقتصادی موثر بر نگرش زنان نسبت به مدیریت بدن می­پردازیم هدف این پژوهش شناخت عوامل تاثیرگذار بر نگرش زنان است که با استعانت از نظریه های فوکو ،بوردیو ،بودریار ،الیاس ،ترنر ،موس ،داگلاس ،هبدایج ،فستینگر،فمنیست مورد بررسی قرار گرفته است. با طرح پرسش هایی همچون عوامل فرهنگی واجتماعی تا چه اندازه ...  بیشتر