جامعه پژوهی فرهنگی
1. سهم سیاست‌های فرهنگی – اجتماعی در سیاستهای کلی نظام، اسناد بالادستی و قوانین برنامه در ج.ا.ا

اشرف بروجردی

دوره 6، شماره 3 ، پاییز 1394، ، صفحه 1-19

چکیده
   از شاخصهای جوامع توسعه یافته برخورداری از برنامه‌ای کلان برای اداره کشور است که  بر اساس باورهای مدیران و سیاستگذاران ، استانداردهای علمی و پذیرفته شده جهانی، ظرفیتهای کشور و امکانات سرزمینی برای رسیدن به شرایط مناسب زیستی و توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی شکل می‌گیرد. تحولات سریع در حوزه مسائل اجتماعی و به تبع آن تغییر ارزشها ...  بیشتر