جامعه پژوهی فرهنگی
تحلیل رفتارهای زیست محیطی ساکنان شهر رشت با تأکید برسبک زندگی

ضرغام فتحی؛ محمدامین کنعانی؛ حسن چاوشیان

دوره 6، شماره 3 ، آذر 1394، ، صفحه 87-104

چکیده
    مسائل زیست محیطی بعنوان یکی از تهدید های  عمده برای بشر در قرن بیست و یکم شناخته شده اند.اکثر مسائل زیست محیطی پیامد رفتار انسان است و این رفتارها در خلأ صورت نمی پذیرند و انوع تعیین کننده های زمینهای، هویتی در آن دخیل می باشند به طوری که در بررسی رفتارهای زیست محیطی توجه به سبک زندگی و نحوه مواجه افراد با محیط زیست حائز اهمیت ...  بیشتر