جامعه پژوهی فرهنگی
1. پیامدهای فرهنگی و اجتماعی فتح اصفهان به دست اعراب

علیرضا شرافت؛ زهره زرشناس

دوره 7، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 19-39

چکیده
  فتح ایران به دست اعراب مسلمان یکی از رخدادهای عظیم تاریخی به شمار می‌آید که پیامدهای گسترده‌ای به دنبال داشت. علاوه بر تحولاتی که در کل ایران به‌طور یکپارچه رخ نمود دگرگونی‌هایی هم در سطوح محلی و منطقه‌ای پدید آمد. پژوهش حاضر به چگونگی فتح اصفهان به دست اعراب مسلمان و پیامدهای فرهنگی و اجتماعی آن بر پایۀ نوشته‌های تاریخ‌نگاران ...  بیشتر