جامعه پژوهی فرهنگی
1. تحلیل جامعه شناختی آثار سیمین دانشور

بیتا قنبری؛ امین دائی زاده جلودار

دوره 7، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 91-115

چکیده
  این مقاله به روش تطبیقی به بررسی ویژگی­های اجتماعی، کنش­های معنادار فاعلان جمعی، درون مایه­های اجتماعی تکرارشونده، شناخت جایگاه طبقاتی نویسنده و بازتاب آن بر پیرنگ و شخصیت­های رمان، ارتباط و تناظر میان ساختار ادبی و ساختار اجتماعی ­در رمان های دانشور پرداخته است. دانشور دو نوع زندگی را از دو طبقه­ی مختلف تجربه­کرده­است، ...  بیشتر