جامعه پژوهی فرهنگی
1. ماهیت و جایگاه انواع اعتماد اجتماعی درگرشاسب نامۀ اسدی طوسی

ذوالفقار علامی؛ لیلا رکابدار

دوره 9، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 77-94

چکیده
  اعتماد یکی از جنبه­های مهم روابط انسانی است و از لحاظ اجتماعی پیش شرط عمده­ای برای موجودیت هر جامعه­ای شمرده می شود؛از این رو مبحث عمده­ای از نظریه­ی سرمایه­­ی اجتماعی مبتنی بر مقوله­­ی اعتماد است.این مقاله با رویکرد جامعه شناختی به بررسی برخی از داستان­های گرشاسب­ نامه می­پردازد و در آن اعتماد به عنوان یکی از ...  بیشتر