جامعه پژوهی فرهنگی
1. رسانه، ابزاری برای دسته بندی نسلها در ایران

فروزنده جعفرزاده پور

دوره 8، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 1-17

چکیده
  عوامل متفاوتی ابژه های یک نسل را ساخته و می توان از چنین شاخص هایی برای بررسی تغییرات و ایجاد تمایز در بین نسلها بهره برد. مطالعات انجام شده در حوزه نسلها را می توان به دو دسته کلان تقسیم نمود. مطالعاتی که به ترسیم ویژگی های یک نسل و یا نسلهای مختلف پرداخته اند و در پی تفسیر علل تفاوت کنش های اجتماعی در نسلهای مختلف بوده اند و دسته دیگر ...  بیشتر