جامعه پژوهی فرهنگی
بازنمایی مردانگی در شبکۀ محلی سیمای ایلام

حسن پیری؛ علی یعقوبی؛ صدیقه پیری

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 51-77

چکیده
  مردانگی امری برساختی و تاریخیاست که درفرهنگ­های گوناگون، به شیوه­های متفاوتی تجربه می­شود. پژوهش حاضر به بررسی پرمخاطب­ترین سریال­های شبکۀ محلی مرکز ایلام در سال­های اخیر پرداخته است.آنچه موجب عطف توجه به این موضوع شده، اهمیت آن در بافت به‌شدت در حال تغییر استان ایلام است. سؤال اصلی پژوهش این است که در شبکه محلی استان ایلام ...  بیشتر