جامعه پژوهی فرهنگی
رویکردی انسان شناختی به: گفتمان میراث طبیعی و گردشگری روستایی

مرتضی رضوانفر

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 79-95

چکیده
  گردشگری روستایی به عنوان یک سوژه فرهنگی , مقوله­ی جدیدی است که حاصل گفتمان مدرنیته و دنیای متجدد امروزی است؛ اما مطالعه حیات اجتماعی طبیعت و روابط میان انسان و طبیعت بسیار قدیمی است و تاریخچه­ای  بیش از علم مردم­شناسی دارد، آنگونه که در طی قرون متمادی، علوم مختلفی چون جغرافیای­انسانی، بوم­شناسی فرهنگی و قوم­شناسی زیستی، ...  بیشتر