جامعه پژوهی فرهنگی
مطالعه کیفیت زندگی سرپرستان خانوار شهر زنجان در سال 1392

سودابه محرمی؛ حمید صنعت جو؛ یوسف بیانلو

دوره 7، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 41-66

چکیده
  پژوهش حاضر به دنبال مطالعه و بررسی جامعه‌شناختی کیفیت زندگی سرپرستان خانوارهای شهرستان زنجان می‌باشد. سوال اصلی تحقیق این بوده که وضعیت کیفیت زندگی خانواده‌ها و خانوارهای شهرستان زنجان چگونه بوده و عوامل موثر در تغییر کیفیت زندگی سرپرستان خانوارهای شهر زنجان چیست؟ روش‌شناسی تحقیق: پژوهش حاضر با روش کمی انجام و به شیوه پیمایشی ...  بیشتر