جامعه پژوهی فرهنگی
نسبیت فرهنگی و نقد آن با تأکید بر آموزه‌های قرآنی

سید مصطفی مناقب؛ احمدرضا بسیج

دوره 7، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 91-116

چکیده
  یکی از جنبه­های مهم و عام در دوران پست مدرنیسم نگاه نسبی­گرایانه به هر چیز از جمله فرهنگ است. از این رو بررسی مفهوم فرهنگ و سرنوشت تاریخی و عقاید و نظریات پیرامون آن هماره از دل مشغولی­های اصلی اندیشمندان جامعه­شناسی بوده است. نسبی­گرایی فرهنگی به معنای ارزشمند بودن همه فرهنگ ها و قوم مداری به معنای برتر دانستن فرهنگ جامعه ...  بیشتر