جامعه پژوهی فرهنگی
ناجنبش زنان و تغییر در مناسبات اجتماعی در ایران

راضیه حسنی؛ مسعود اخوان کاظمی

دوره 11، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 59-85

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2020.26330.2060

چکیده
  پژوهش حاضر به­بررسی پدیده ناجنبش زنان و چگونگی عملکرد آن در جامعه ایران می‌پردازد. این پژوهش با استفاده از نظریه «میکروفیزیک قدرت» میشل فوکو از یک‌سو و نظریه «پیشروی­آرام» آصف بیات از سوی دیگر، درصدد است تا نشان دهد چگونه این ناجنبش مناسبات اجتماعی را در ایران بعد از انقلاب 57 تغییر می‌دهد. پرسش پیش روی پژوهش حاضر این ...  بیشتر