جامعه پژوهی فرهنگی
بررسی رابطه ی بین سرمایه ی اجتماعی و سلامت روان (مورد مطالعه: دبیران مقطع متوسّطه ی اوّل و دوم ناحیه ی یک شهراراک

موسی سعادتی؛ صفرعلی محمدی؛ محمدرضا مهرآئین؛ الهام عباسی؛ سعید نریمانی

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 125-146

چکیده
  این تحقیق با هدف بررسی رابطه ی سرمایه ی اجتماعی با سلامت روان دبیران مقطع متوسّطه ی اوّل ودوم ناحیه ی یک شهر اراک انجام شده است. روش مطالعه پیمایشی بوده،جامعه ی آماری 1745 نفراز دبیران مقطع متوسّطه ی اوّل ودوم ناحیه ی یک                         شهر اراک،روش نمونه گیری تصادفی طبقه ...  بیشتر