جامعه پژوهی فرهنگی
1. بررسی رابطۀ جهت‏گیری‌های هدفی با هوش معنوی و مسئولیت‌پذیری بین دانش‏آموزان دختر سال اول دورة دوم متوسطۀ شهر تهران

ژاسنت صلیبی؛ بهنوش محمدی

دوره 7، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 67-89

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه جهت‏گیری‏های هدفی با مسئولیّت‏پذیری  و هوش معنوی در بین دانش‏آموزان دختر سال اول دوره دوم دبیرستانهای شهر تهران بود. بدین منظور96 نفر از دانش‏آموز از سه دبیرستان دولتی به صورت تصادفی به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند و سه پرسشنامه هوش معنوی (ناصری،1387)، مسئولیّت‏پذیری  خانه و مدرسه (کردلو،1389) ...  بیشتر