جامعه پژوهی فرهنگی
1. اثر بخشی آموزش تاب آوری بر راهبردهای تنظیم هیجان و رضایت از زندگی زنان سرپرستِ خانوار

سید محمد حسینی بهشتیان؛ رقیه میرزازاده

دوره 7، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 19-36

چکیده
  زندگی در جهان امروز پر از اِسترس و چالشهایی می باشد که افراد ناگزیرند برای مقابله با  شرایط اِسترس و بحران ها از مهارتهایی استفاده کنند. یکی ازاین مهارتها تاب آوری است. هدف از این تحقیق بررسی اثر بخشی آموزش تاب آوری بر راهبردهای تنظیم هیجانی و رضایت از زندگی زنانِ سرپرستِ خانوار  تحّت پوشش بهزیستی شهرستان شوشتر در سال 95 بود. این ...  بیشتر