جامعه پژوهی فرهنگی
1. مطالعه کیفی دلایل و زمینه‌های زباله گردی در شهر زاهدان

مصطفی ظهیری نیا؛ سیما هادی

دوره 7، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 37-60

چکیده
  مقاله حاضر، دلایل و زمینه‌های روی آوردن به زباله گردی را مورد مطالعه قرار داده است. میدان پژوهش این مقاله، فضاهای عمومی شهر زاهدان می‌باشد و به منظور بررسی این موضوع از نظریه زمینه‌ای به‌عنوان یک استراتژی فرایند محور شناخته‌شده در پژوهش‌های کیفی، استفاده شده است. مشارکت‌کنندگان در مطالعه حاضر 9 نفر از زباله گردان بوده‌اند که ...  بیشتر