جامعه پژوهی فرهنگی
حسرتِ سفر؛ کاوشی کیفی از پویایی‌های اجتماعی و فرهنگی سفر در میان زنان شهر مشهد

سیدعلیرضا افشانی؛ علی روحانی؛ سعیده ابراهیمی نیا

دوره 11، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 1-31

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2021.24336.1988

چکیده
  در چند دهه اخیر، توجه به ابعاد اجتماعی و فرهنگی سفر و گردشگری بیشتر گشته است. به همین دلیل در پژوهش حاضر سعی شده است سفر از زاویه‌ای اجتماعی و فرهنگی بررسی و پویایی‌های آن نشان داده شود. بنابراین، فهم و رفتار زنان طبقه متوسط و متوسط رو به بالای شهر مشهد در زمینه سفر با استفاده از رویکرد کیفی و روش نظریه زمینه‌ای و با استفاده از نمونه‌گیری ...  بیشتر