جامعه پژوهی فرهنگی
ارزش های فرهنگی و تاثیرات آن بر نگرش اقتصادی و سیاسی شهروندان

محمودرضا رهبرقاضی؛ سیدجواد امام جمعه زاده؛ سوسن نوربخش؛ مینا خاکی

دوره 8، شماره 1 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 45-60

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی تاثیرات ارزش­های فرهنگی بر نگرش سیاسی و اقتصادی شهروندان شهر اصفهان با استفاده از الگوی ارزش­های بنیادین شوارتز می­باشد. در این راستا به منظور تبیین اهمیت جایگاه ارزش­های فرهنگی در توضیح نگرش­های اقتصادی و سیاسی، سعی شد تا میزان واریانس تبیین­شده نگرش سیاسی و اقتصادی توسط ارزش­های فرهنگی با متغیرهای ...  بیشتر