جامعه پژوهی فرهنگی
1. دین و مصرف در زندگی روزمره شهری

محمد سعید ذکایی؛ مهدی امیدی

دوره 11، شماره 4 ، زمستان 1399، ، صفحه 63-91

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2021.15503.1612

چکیده
  در این مقاله به بررسی رابطه میان مفاهیم و پدیدارهای دین، مصرف، شهر و زندگی روزمره پرداخته­ایم. بدین منظور حلقه ارتباطی میان آنها با استناد به نظریات جدید علوم اجتماعی و آرای صاحبنظران این عرصه شناسایی شده و اهمیت آنها در جهان معاصر و به تبع آن نظریات جدید علوم اجتماعی از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق با اتکا ...  بیشتر

2. نظام ارتباطی و هنجاری اجتماع علمی در علوم انسانی ایران

مهدی امیدی؛ معصومه قاراخانی

دوره 11، شماره 2 ، تابستان 1399، ، صفحه 1-29

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2020.5583

چکیده
  هدف این مقاله شناسایی فضای اجتماع علمی در علوم انسانی ایران است. یافته‌های پژوهش، با کاربست رویکرد کیفی، بر پایة دو رکن اصلی معرفِ اجتماع علمی، یعنی نظام ارتباطی و نظام هنجاری افراز شده است. مفاهیمی از جمله «نامنسجم و ناپایدار»، «ضعف کنش‌گران»، «غلبه میدان سیاست بر میدان علم» و «رابطه ویژه قدرت - مشروعیت» برای ...  بیشتر

3. مدرنیته، شهر و مصرف (بررسی پدیدار مصرف در زیست جهان‌ شهروندان تهرانی)

محمد سعید ذکایی؛ مهدی امیدی

دوره 8، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 19-44

چکیده
  در مقاله حاضر در پی بررسی جایگاه مصرف در زیست جهان شهروندان تهرانی هسنیم. در این مسیر بر جایگاه مصرف در منظومه تجارب زیسته شهروندان و نقش آن در شکل دادن به فضاهای شهری تهران و هویت­های سیال موجود در این کلانشهر تمرکز نموده و تاثیر مصرف در برساخت هویت شهر و شهروندان را مورد بررسی قرار داده­ایم. این تحقیق با استفاده از روش نظریه مبنایی ...  بیشتر