نویسنده = بیژن عبدالکریمی
بازخوانی جامعه شناختی سوبژکتیویسم و فروبستگی به ساحت قدس در دین‌شناسی عبدالکریم سروش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1402

خدیجه کاردوست فینی؛ بیژن عبدالکریمی؛ احسان قدرت اللهی


«تاریخی بودن» فهم از منظر شلایرماخر با توجّه به رویکرد هرمنوتیکی او

دوره 14، شماره 2، شهریور 1402

مریم دربانیان؛ بیژن عبدالکریمی


نیهیلیسم و امر نو در تفکر نیچه

دوره 14، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 1-30

10.30465/scs.2023.42014.2588

سید علیرضا رضوی زاده؛ بیژن عبدالکریمی